استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 92

عنوان تاریخ ایجاد
شب هفدهم(با موضوع: نفست را فریب بده) 04 مرداد 1392
شب شانزدهم (با موضوع: مؤمنان بدلی) 03 مرداد 1392
شب پانزدهم (با موضوع: ماه من تا ماه گردون) 02 مرداد 1392
شب چهاردهم (با موضوع: مودت باید خالص باشد) 01 مرداد 1392
شب سیزدهم (با موضوع: رابطه معنویت و تربیت) 31 تیر 1392
شب دوازدهم (رابطه معرفت وتربیت) 30 تیر 1392
شب یازدهم (با موضوع: فرار در بن بست) 29 تیر 1392
شب دهم (با موضوع:حال معنوی) 28 تیر 1392
شب نهم (با موضوع: روزهای معنوی) 27 تیر 1392
شب هشتم (با موضوع: پدر ومادر) 26 تیر 1392
شب هفتم (باموضوع: کدام بی نیازی؟) 25 تیر 1392
شب ششم (با موضوع: طمع خوبان) 24 تیر 1392
شب پنجم(با موضوع: زیبایی هایی که نزد ماست) 23 تیر 1392
شب بیست و نهم(باموضوع:خداحافظ رفیق) 22 تیر 1392
شب بیست وهشتم(باموضوع:رشته ات را به دست دوست بده) 22 تیر 1392
شب بیست و هفتم(با موضوع: وقایع وحوادث شب اول قبر ) 22 تیر 1392
شب بیست وششم(شبی با شهدا) 22 تیر 1392
شب بیست وپنجم(با موضوع:یاد مرگ) 22 تیر 1392
شب بیست و چهارم (با موضوع: ایستگاه صبر) 22 تیر 1392
شب بیست و سوم (با موضوع: ایستگاه صبر) 22 تیر 1392
شب بیست و دوم 22 تیر 1392
شب بیست و یکم (با موضوع: وقتی خدا مانع گناه می شود) 22 تیر 1392
شب بیستم 22 تیر 1392
شب نوزدهم (با موضوع:از علی اموز اخلاص عمل ) 22 تیر 1392
شب هجدهم 22 تیر 1392
شب چهارم(با موضوع: فرهنگ خطاپوشی) 22 تیر 1392
شب سوم(با موضوع: جرأت بندگی) 21 تیر 1392
شب دوم (با موضوع: استراتژی پناه به خدا) 20 تیر 1392
شب اول(باموضوع:مهلت خدا) 19 تیر 1392