همخوانی سرود سلام فرمانده / هیات انصار ولایت یزد / حاج ابوذر روحی

همخوانی سرود سلام فرمانده / هیات انصار ولایت یزد / حاج ابوذر روحی


همخوانی سرود سلام فرمانده / هیات انصار ولایت یزد / حاج ابوذر روحی