استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 سه شب آخر صفر 1439/سخنرانی شب سوم/آیت الله آیت الهی

سه شب آخر صفر 1439/سخنرانی شب سوم/آیت الله آیت الهی