استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 جلسه هفتگی 1396/07/22/پیام شهید مصطفی صدرزاده