استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 شب اول محرم1396.06.30/منبر احکام/برادر گلوردی