استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 جلسه هفتگی96.06.11/پیام شهید/شهدان رجایی و باهنر