استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 رمضان 1438 / شب نهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی