استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / سخنرانی / حجت الاسلام اردکانی