استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 صفر 1438/سخنرانی شب دوم/حجت الاسلام علوی/ما از عاشورا درس جهاد کبیر آموخته ایم