استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 صفر 1438/سخنرانی شب اول/حجت الاسلام کریمی/ما از عاشورا درس جهاد اصغر آموخته ایم