استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

 

 

  

 
 سخنرانی

عنوان تاریخ ایجاد
رمضان 91/جلسه پنجم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه چهارم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه سوم / حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه دوم/حجت الاسلام برادران 22 آذر 1391
رمضان 91/جلسه اول/ حجت الاسلام برادران 21 آذر 1391
رمضان 91/جلسه هجدهم/حجت الاسلام ماندگاری 18 آذر 1391
رمضان 91/جلسه هفدهم/حجت الاسلام ماندگاری 18 آذر 1391
رمضان 91/جلسه شانزدهم/ حجت الاسلام ماندگاری 18 آذر 1391
رمضان 91/جلسه پانزدهم/ حجت الاسلام ماندگاری 16 آذر 1391
رمضان 91/جلسه چهاردهم/حجت الاسلام ماندگاری 16 آذر 1391
رمضان 91/جلسه سیزدهم/حجت الاسلام ماندگاری 09 آذر 1391
رمضان 91/جلسه دوازدهم/حجت الاسلام ماندگاری 09 آذر 1391
رمضان 91/جلسه یازدهم/حجت الاسلام ماندگاری 08 آذر 1391
رمضان 91/جلسه دهم/ حجت الاسلام ماندگاری 08 آذر 1391
رمضان 91/جلسه نهم/حجت الاسلام ماندگاری 17 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه هشتم/حجت الاسلام ماندگاری 16 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه هفتم/حجت الاسلام ماندگاری 15 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه ششم/حجت الاسلام ماندگاری 14 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه پنجم/حجت الاسلام ماندگاری 13 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه چهارم/ حجت الاسلام ماندگاری 12 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه سوم/حجت الاسلام ماندگاری 11 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه دوم/حجت الاسلام ماندگاری 10 مرداد 1391
رمضان 91/جلسه اول/حجت الاسلام ماندگاری 09 مرداد 1391